Instrukcja inwentaryzacyjna

http://www.eforex.pl/instrukcja_inwentaryzacja-7.html
Zamówienia:

Z jakiego powodu przeprowadzana jest Inwentaryzacja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm) rozróżniamy 3 rodzaje inwentaryzacji:

1. Roczną
2. Okresową
3. Kontrolną

Ta sama ustawa informuje, że każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przeprowadzania Inwentaryzacji Rocznej oraz Okresowej

Ad.1 Na koniec każdego roku obrotowego, uwzględniając w niej stan:
  • Surowców, półproduktów
  • Towarów i materiałów
  • Środki pieniężne
Ad.2 Okresowo – co 4 lata – dokonuje się inwentaryzacji środków trwałych.
Większe przedsiębiorstwa stosują Inwentaryzacje Kontrolne – np. co kwartał. Spowodowane jest to np. dużym magazynem albo wysoką kwotą obrotową na magazynie. Takie inwentaryzacje pozwolą na szybsze wychwycenie nieprawidłowości – niż np. przy Inwentaryzacji rocznej.

Kto powinien posiadać Instrukcję Inwentaryzacyjną

Instrukcja Inwentaryzacyjna jest obowiązkowym dokumentem w każdym przedsiębiorstwie, w którym wykonuje się inwentaryzację.

Instrukcja Inwentaryzacyjna, którą Państwu proponujemy, określa nie tylko szczegółowo zasady przeprowadzania oraz rozliczania Inwentaryzacji rocznej, okresowej i kontrolnej, ale informuje jakie kroki należy podjąć oraz w jaki sposób rozliczyć niedobory inwentarzu.

W przypadku jej braku właściciel przedsiębiorstwa musi liczyć się m.in. z:

1. Brakiem możliwości odzyskania wartości pieniężnej ubytków magazynowych.
2. Możliwością przegranej w Sądzie - niejasne zasady rozliczania Inwentaryzacji, zawsze uda się podważyć nieuczciwemu pracownikowi przed wymiarem sprawiedliwości.

Czy Twoja Firma podlegać będzie badaniu przez Biegłego Rewidenta?

Czy wiesz, że Biegły Rewident zaczyna badanie sprawozdania finansowego od sprawdzenia wszystkich Regulaminów oraz Instrukcji obowiązujących w firmie, w tym m.in. Instrukcji Inwentaryzacyjnej?

PAMIĘTAJ! Obowiązkiem firmy, której sprawozdanie podlega badaniu przez Biegłego Rewidenta jest pisemnie powiadomienie go o terminie i miejscu przeprowadzenia Inwentaryzacji rocznej.

UWAGA! Dokument ten NIE JEST napisany w formie edukacyjnej, lecz jest zbiorem zarządzeń, oświadczeń, etc. .

Co zawiera Instrukcja Inwentaryzacyjna

Całość opracowania składa się z dwóch plików:

I. Dokument tekstowy (Word) zawiera następujące elementy:

1. Zarządzenie Prezesa / Właściciela Firmy odnośnie wprowadzenia do użytku Instrukcji
2. Podstawę Prawną Instrukcji
3. Instrukcję Inwentaryzacyjną – określającą:
  • Cel inwentaryzacji
  • Termin i częstotliwość inwentaryzacji
  • Tryb powoływania i zakres działalności zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej
  • Zadania zespołów spisowych
  • Techniki przeprowadzania spisu
  • Postępowania po zakończeniu spisu z natury
  • Sposób ustalania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów Spółki
4. Zarządzenie wewnętrzne – zawiera informacje o miejscu przeprowadzanej inwentaryzacji, rodzaju spisywanych składników majątku, składu zespołu spisowego, etc.
5. Oświadczenie osoby odpowiedzialnej za powierzone mienie
6. Sprawozdanie z przebiegu spisu z natury
7. Protokół rozliczenia wyników inwentaryzacji i weryfikacji różnić inwentaryzacyjnych
8. Protokół inwentaryzacji kasy

II. Arkusz kalkulacyjny (Excel) – jest to gotowy arkusz spisu z natury, który wystarczy wypełnić danymi firmy oraz ponumerować kolejne strony. Po wykonaniu tych czynności przekazuje się arkusze zespołom spisowym.

Całość Instrukcji inwentaryzacyjnej składa się z 20 stron – dokument tekstowy - oraz 1 strony arkusza kalkulacyjnego.

Korzyści z zakupu Instrukcji Inwentaryzacyjnej

Gotowe rozwiązanie dla Firmy, szczegółowy opis postępowania Inwentaryzacyjnego, gotowe zarządzenia, oświadczenia oraz protokoły.

Jasne określenie zasad w firmie – już wiadomo kto i w jakim stopniu odpowiada za powierzone mu mienie.

Jest to opracowanie elektroniczne, które można zaadaptować oraz edytować na własne potrzeby, bez utraty ciągłości merytorycznej.

Po przeczytaniu instrukcji – każdy pracownik zaangażowany w Inwentaryzację będzie wiedział co należy do jego kompetencji.

Natychmiastowa wysyłka po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Grupy FOREX.
Zamówienia: