FOREX - Analiza Finansowa, Prawo Pracy, Inwentaryzacja, Kredyty, CV analiza finansowa waluty regulaminy instrukcje wskaźniki
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-18

Regulamin serwisu

1.REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.eforex.pl [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
2. Właścicielem Sklepu jest: Grupa FOREX Adam Moczulski z siedzibą w Mielec 39-300 ul.ul. Warneńczyka 7/53, NIP: 8171547608, tel: 17 853-64-64 , adres email: forex@eforex.pl
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c) telefonicznie na numery (tel. 17 853-64-64)przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności: przelew - przedpłata, płatność kartą

§4
Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła e-mailem na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

§5
Reklamacje
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru np. faktura.
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6
< Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę lub w przypadku braku możliwości zwrotu na kartę, zostanie dokonany zwrot na konto bankowe Klienta.
6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

§7
Ochrona prywatności / Polityka Prywatnoœci - RODO
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Forex Adam Moczulski z siedzibą w Mielcu ul. Warneńczyka 7/53, 39-300 Mielec, NIP: 8171547608. Adres korespondencyjny: Grupa Forex Adam Moczulski ul. Moniuszki 1 skr.poczt. nr 1125, 35-017 Rzeszów. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

w celach kontaktów w związku z współpracą administratora z Panią/Panem/ jednostką organizacyjną, dla której Pani/Pan œwiadczy pracę/ usługi (np. wykonanie umowy łączącej administratora z taką jednostką, w treœci której Pani/Pana osoba jest wskazana jako osoba do kontaktu) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;

w celu wykonania zawartej z Panią/ Panem umowy, w celach archiwalnych, dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, w celach statystycznych (art. 89 ust. 1 – 4 RODO); w celach podatkowych i rachunkowych (na podstawie wiążących nas przepisów prawa m.in. jako podatnika, czy płatnika);

w celach archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalnoœci (na podstawie wiążących nas przepisów prawa). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia kontaktów czy wykonania zawartej z Panią/ Panem umowy.

W każdym przypadku podawania nam przez Panią/ Pana takich danych te z nich, których podanie jest obligatoryjne zostaną wyraŸnie wskazane. W braku ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/ Panem umowy czy jej wykonać/ zrealizować obowiązków z niej wynikających. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcy czyli podmioty, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np. księgowi, prawnicy, firmy œwiadczące usługi informatyczne, firmy kurierskie czy pocztowe, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowujemy: do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z przedmiotowej współpracy, do czasu wygaœnięcia obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, w tym rachunkowe czy podatkowe. Pani/ Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Przysługują Pani/Panu: prawo dostępu do danych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właœciwego organu nadzorczego.

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.


§8
Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu - data ostatniej zmiany regulaminu: 2019-07-08.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.